Privacybeleid

Het volgende Privacybeleid (het "beleid") – overeenkomstig artikel 13 van de Algemene Europese Verordening inzake de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Website" genoemd) M- overeenkomstig artikel 13 van de Algemene Europese Verordening inzake de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Website" genoemd).

Lees dit beleid zorgvuldig door voordat u deze Site gebruikt, omdat hierin wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens (de "gegevens") zullen verwerken.

Free2move eSolutions S.p.A. (hierna "F2MeS" of de "Onderneming" genoemd) met statutaire zetel in Milaan, Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milaan, is de gegevensbeheerder die is verzameld tijdens de browseactiviteiten op de Site en het aanbieden van onze diensten. Raadpleeg ons cookiebeleid voor informatie die via cookies wordt verzameld.

1. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

De gegevens zullen als volgt worden verwerkt om verzoeken van gebruikers en voor algemene administratieve doeleinden door het bedrijf als gegevensbeheerder te beheren en te voldoen, overeenkomstig de relevante wetgeving op het gebied van gegevensbescherming:

Doeleinden Gegevens-/gegevenscategorieën (verplichte gegevens worden gemarkeerd met een *) Rechtsgrondslag en gevolgen van het gebrek aan gegevensverstrekking
A. Om de gebruikersaccount te registreren, gebruikt u de services die door het bedrijf worden aangeboden, beheert u de producten die door de gebruiker zijn gekocht en beheert u de account van de gebruiker. Stuur u servicegerelateerde berichten (bijvoorbeeld orderbevestiging, facturen, alle andere informatie met betrekking tot het beheer van het servicecontract) Naam*, achternaam *, e-mail*, huisadres*, telefoonnummer*, Land van verblijf, bedrijfsbelastingcode of BTW-nummer*, creditcardgegevens*, betalingsopties*. Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de registratie van de gebruikersaccount en om de gebruiker van de gevraagde service/het gevraagde product te voorzien. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens zal het aanmaken van de gebruikersaccount en het later sluiten van serviceovereenkomsten met de gebruiker uitsluiten.
B. Algemene administratie Naam*, achternaam*, e-mail*, telefoonnummer*, e-mailadres*, Land van verblijf* Deze gegevensverwerking vindt plaats in ons legitieme belang bij het runnen van onze activiteiten en services, en we geloven niet dat uw belangen of grondrechten onze legitieme belangen overlappen (of overtreffen). Het niet verstrekken van deze gegevens zal het voor ons onmogelijk maken om u enige service te bieden. De klant kan zijn recht op bezwaar uitoefenen binnen de grenzen die door de wet zijn vastgesteld.
C. Beheer de vragen en verzoeken van gebruikers en stel hen in staat om technische ondersteuning aan te vragen Contactgegevens*, bestel-/abonnementsgegevens Deze verwerking is in ons legitieme belang om uw vragen te beantwoorden en we geloven niet dat uw belangen of grondrechten onze legitieme belangen overlappen (of overtreffen). Het niet verstrekken van dergelijke gegevens zal het voor ons onmogelijk maken om u de gevraagde hulp te bieden. De gebruiker is bevoegd zijn recht van bezwaar uit te oefenen binnen de grenzen die door de wet zijn vastgesteld.
D. Om verzoeken voor installatie/technische ondersteuning te beheren. Installatieadres en locatie van het product dat door de gebruiker is gekocht Deze gegevensverwerking is in ons legitieme belang om de installateur in staat te stellen ons een rapport te sturen over de status van de installatie om te kunnen reageren op verzoeken om installatie en/of technische bijstand voor het gekochte product en wij zijn niet van mening dat uw fundamentele belangen of rechten zwaarder wegen dan (of een onevenwicht vormen met) onze legitieme belangen. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens maakt het voor ons onmogelijk om u de gevraagde hulp te bieden. U hebt het recht om uw recht op bezwaar uit te oefenen binnen de door de wet gestelde grenzen.
E. Het overnemen, uitoefenen of verdedigen van juridische stappen (bijvoorbeeld het incasso van schulden) De informatie is afhankelijk van de relevante uitoefening van de rechten (bijvoorbeeld informatie over de te innen bedragen en de betrokken schuldenaar) Deze verwerking is in ons legitieme belang om onze rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en we geloven niet dat uw belangen of grondrechten onze legitieme belangen beperken (of overtreffen). Het niet verstrekken van deze gegevens zal het voor ons onmogelijk maken om u enige service te bieden. De gebruiker is bevoegd zijn recht van bezwaar uit te oefenen binnen de grenzen die door de wet zijn vastgesteld.
F. om de Diensten te verbeteren Geaggregeerde gegevens die u niet identificeren met betrekking tot uw gebruik van de services Deze gegevensverwerking is in ons legitieme belang om onze producten/diensten te verbeteren en we geloven niet dat uw belangen of grondrechten onze legitieme belangen beperken (of overtreffen). Het niet verstrekken van dergelijke gegevens zal het voor ons onmogelijk maken om onze diensten te verbeteren. De gebruiker is bevoegd zijn recht van bezwaar uit te oefenen binnen de grenzen die door de wet zijn vastgesteld.
G. Onderhoud en probleemoplossing van de website Navigatiegegevens zoals IP-adres, locatie - land, informatie over de bezochte pagina's op de Website, toegangstijd op de Website, browsetijd op elke pagina, clickstream-analyse Deze gegevensverwerking is in ons legitieme belang voor het onderhoud van de website en wanneer er een probleem met onze website wordt gemeld. Wij geloven niet dat uw belangen of grondrechten onze legitieme belangen beperken (of overtreffen). Het niet verstrekken van dergelijke gegevens zal het voor ons onmogelijk maken om uw probleem op te lossen. De gebruiker is bevoegd zijn recht van bezwaar uit te oefenen binnen de grenzen die door de wet zijn vastgesteld. Dit is informatie die we nodig hebben.
H. Om nieuwsbrieven van het bedrijf te sturen Naam, Achternaam, E-mailadres Deze gegevensverwerking vindt alleen plaats met uw toestemming. Het niet verstrekken van deze gegevens zal het onmogelijk maken om onze nieuwsbrief te versturen. Dit heeft op geen enkele manier invloed op de levering van de door u aangekochte diensten. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden via de koppeling voor afmelden in onze e-mails.
I. Stuur u marketing-e-mails over producten/diensten van het bedrijf die lijken op die welke zijn gekocht en/of producten/diensten van de dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen van het bedrijf, evenals de partnerbedrijven die tot de automobielsector behoren. e-mailadres Deze gegevensverwerking is in ons rechtmatig belang en is alleen toegestaan bij wet met betrekking tot de e-mailcontactgegevens die worden verstrekt in het kader van de verkoop van een product of dienst, op voorwaarde dat de producten/diensten vergelijkbaar zijn met die waarop de verkoop betrekking heeft, en de betrokkene, na afdoende geïnformeerd te zijn, maakt geen bezwaar tegen een dergelijk gebruik, noch in het begin noch in verband met latere mededelingen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden door gebruik te maken van de koppeling voor het afmelden in onze e-mails.
J. Stuur commerciële en/of promotionele communicatie over de producten en diensten van het bedrijf, en voer marktstudies uit. De verwerking van gegevens voor deze marketingdoeleinden zal worden uitgevoerd via traditionele methoden (telefoongesprekken met een agent) en automatisch (e-mail, automatische gesprekken, SMS, MMS, fax en elk ander computerkanaal, zoals websites, mobiele toepassingen). Contactgegevens (e-mailadres, adres, telefoonnummer) Deze gegevensverwerking vindt alleen plaats met uw toestemming. Het niet verstrekken van deze gegevens zal het onmogelijk maken om marketingcommunicatie te versturen. Dit zal op geen enkele wijze de levering van de diensten die de klant heeft gekocht beïnvloeden.
K. Gedragspatronen, gewoonten en neiging tot consumeren analyseren om onze direct marketing-activiteiten te personaliseren zoals hierboven is aangegeven (profiel voor marketingdoeleinden) Informatie over het gebruik van de diensten (tijd, waarde en plaats van de vergoeding), contactgegevens Deze gegevensverwerking vindt alleen plaats met uw toestemming. Het niet verstrekken van deze gegevens zal het voor ons onmogelijk maken om onze marketingcommunicatie voor u te personaliseren. Dit zal op geen enkele wijze de levering van de diensten die de klant heeft gekocht beïnvloeden.
L. De gegevens doorgeven aan gelieerde ondernemingen of geassocieerde bedrijven van het bedrijf, en aan partnerbedrijven die tot de automobielsector behoren, die deze kunnen verwerken om commerciële en/of promotionele communicatie over zijn producten en diensten te verzenden, en om marktstudies uit te voeren contactgegevens Deze gegevensverwerking vindt alleen plaats met uw toestemming. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens zal ons ervan weerhouden informatie over u naar derden te sturen voor hun eigen marketingdoeleinden. Dit zal op geen enkele wijze de levering van de diensten die de klant heeft gekocht beïnvloeden.
M. De klanttevredenheid met onze producten/diensten meten door middel van een gerichte enquête contactgegevens Deze gegevensverwerking is in ons legitieme belang om uw tevredenheid te beoordelen over een service die door het bedrijf op uw verzoek wordt geleverd. Het niet verstrekken van dergelijke gegevens zal het voor ons onmogelijk maken om klanttevredenheidsonderzoeken te sturen. De klant kan het recht van bezwaar uitoefenen binnen de grenzen die door de wet zijn vastgesteld.

De gegevens kunnen op automatische of elektronische wijze worden verwerkt.

2. Hoe we persoonsgegevens verwerken

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met een informatiesysteem en met organisatorische en logische methoden die strikt gerelateerd zijn aan de vermelde doeleinden; de Vennootschap heeft alle technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van gegevensverwerking te garanderen overeenkomstig artikel 32 van de GDPR.

3. Bewaren van gegevens

Uw gegevens worden in overeenstemming met de relevante wetgeving bewaard, voor een periode die niet langer duurt dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze worden verwerkt. Bij de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn voor gegevens wordt rekening gehouden met de wettelijke verwerkingsperiode en toepasselijke wetten (bijvoorbeeld wetten tegen het witwassen van geld of belastingen), het statuut van de beperkingen en de aard van legitieme belangen, wanneer deze de rechtsgrondslag van de verwerking vormen.

Uw gegevens kunnen langer worden bewaard dan oorspronkelijk was voorzien in geval van geschillen of verzoeken door de bevoegde autoriteiten.

De gegevens die worden verwerkt voor de levering van de nieuwsbrief en voor de andere hierboven beschreven marketingdoeleinden zullen worden bewaard totdat de toestemming wordt ingetrokken.

Omdat uw gegevens slechts zo lang worden bewaard als nodig is, worden ze verwijderd, samengevoegd of veilig geanonimiseerd zodra ze niet langer nodig zijn.

4. Communicatie van persoonsgegevens

De gegevens zullen worden doorgegeven aan personen die bevoegd zijn deze binnen het personeel van het bedrijf te verwerken.

De gegevens mogen door het bedrijf uitsluitend worden doorgegeven voor de aangegeven doeleinden en, indien nodig, voor de volgende categorieën onderwerpen:

 • Bedrijven die tot dezelfde groep en/of leden van F2MeS behoren
 • Technische dienstverleners
 • Aanbieder in accommodatie
 • Leveranciers van installatieservices
 • Customer Service Providers
 • Dienstverleners voor marketingactiviteiten
 • Accounting, administratieve, juridische, fiscale en financiële adviseurs
 • Dienstverleners voor het incasso van schulden
 • Waar nodig, de bevoegde gerechtelijke autoriteiten
 • Waar nodig overheidsadministraties en toezichthoudende autoriteiten
 • Uw gegevens worden niet openbaar gemaakt

Entiteiten die behoren tot de hierboven genoemde categorieën kunnen, indien van toepassing, fungeren als gegevensverwerkers (en in dit geval passende instructies van het bedrijf ontvangen) of als onafhankelijke gegevenscontroleurs. In het laatste geval zullen de gegevens alleen worden doorgegeven met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken partijen, behalve in gevallen waarin de mededeling krachtens de toepasselijke wetgeving verplicht of noodzakelijk is of voor doeleinden waarvoor de toestemming van de betrokken partij niet vereist is.

5. Overdracht van gegevens buiten de EER

Als dit van fundamenteel belang is voor het nastreven van de bovenstaande doelstellingen, kunnen uw gegevens ook in het buitenland worden overgedragen aan bedrijven binnen of buiten de Europese Economische ruimte (EER). Sommige van deze rechtsgebieden garanderen mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming als de Europese wetgeving. In dit geval verbindt de Vennootschap zich ertoe te verzekeren dat de gegevens met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld, indien nodig door het sluiten van overeenkomsten die een adequaat beschermingsniveau garanderen en/of het aannemen van de standaard contractuele clausules die door de Europese Commissie worden verstrekt.

Als u informatie wilt ontvangen over onze eerder genoemde garanties en een kopie van de respectieve garanties wilt verkrijgen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@f2m-esolutions.com.

6. Rechten van de belanghebbenden

U hebt het recht op elk moment de volgende rechten uit te oefenen en dus:

 • Om bevestiging te verkrijgen over de verwerking van uw gegevens en, in dit geval, over de toegang tot de gegevens, overeenkomstig artikel 15 van de GDPR (recht van toegang);
 • Het verkrijgen van de correctie van onnauwkeurige gegevens over u of, rekening houdend met het doel van de verwerking, het aanvullen van onvolledige gegevens (recht op rectificatie);
 • Het verkrijgen van verwijdering van uw gegevens wanneer een van de redenen van toepassing is, op grond van artikel 17 van de GDPR (recht om te worden vergeten);
 • Het verkrijgen van de beperking van de verwerking van uw gegevens, wanneer een of meer gevallen van toepassing zijn op grond van artikel 18 van de GDPR (recht op beperking);
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke positie, indien van toepassing (recht op bezwaar);
 • Ontvang uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en verzend deze gegevens naar een andere gegevensbeheerder, in de gevallen en binnen de grenzen zoals uiteengezet in artikel 20 van de GDPR, waar van toepassing (recht op portabiliteit van gegevens)

Bovendien hebt u, indien bepaald, het recht uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens op elk moment in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die is gegeven vóór de intrekking.

Volgens de GDPR mag de Vennootschap geen kosten in rekening brengen voor de naleving van een van de in dit lid genoemde verzoeken, tenzij deze duidelijk ongegrond of buitensporig en herhaald zijn. In het geval van het aanvragen van meer dan één exemplaar van uw gegevens of in het geval van buitensporige of ongegronde verzoeken kan de Vennootschap: (i) een redelijke vergoeding in rekening brengen, rekening houdend met de administratieve kosten die zijn gemaakt om aan het verzoek te voldoen; of (ii) weigeren aan het verzoek te voldoen. In dergelijke gevallen zal het bedrijf u van de kosten op de hoogte stellen voordat het verzoek wordt ingewilligd.

Het bedrijf kan om aanvullende informatie vragen voordat het aan verzoeken voldoet, als het de identiteit van de persoon die deze heeft ingediend moet verifiëren.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen met de vermelding "PRIVACY" als onderwerp, naar privacy@f2m-esolutions.com. Vergeet niet dat u de koppeling voor het afmelden kunt gebruiken die is opgenomen in onze nieuwsbrieven en marketingmails.

Onverminderd enige administratieve of juridische rechtsmiddelen hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (de garant voor de bescherming van persoonsgegevens), als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de GDPR. Meer informatie is beschikbaar op https://www.garanteprivacy.it/.

In ieder geval is het bedrijf geïnteresseerd in het kennen van de redenen voor de klacht en vraagt het om de bovengenoemde contactmethoden te gebruiken voordat het contact opneemt met de autoriteiten om eventuele geschillen op vriendschappelijke en snelle wijze te anticiperen en op te lossen.

7. Koppeling naar websites van derden

Websites van derden die toegankelijk zijn via deze website vallen onder de verantwoordelijkheid van derden. Het bedrijf wijst elke verantwoordelijkheid af voor verzoeken en/of het verstrekken van gegevens aan websites van derden.

Deze website kan ook iframes met inhoud van derden bevatten. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor inhoud van derden die in iframes wordt gepresenteerd. Deze informatie is de enige verantwoordelijkheid van de eigenaars van dergelijke websites.

Het bedrijf heeft geen controle over of verantwoordelijkheid voor de inhoud van onafhankelijke websites en levert deze externe inhoud aan zijn bezoekers voor hun gemak. Als gevolg hiervan kunnen cookies aan u worden aangeboden door websites van derden wanneer u een pagina bezoekt die dergelijke inhoud bevat.

Het bedrijf heeft geen controle over de distributie van deze "cookies".

Raadpleeg het cookiebeleid van derden en het privacybeleid voor meer informatie.

8. Verbinding met sociale netwerken

Onze website bevat koppelingen naar sociale netwerken.

Om uw gegevens te beschermen wanneer u onze website bezoekt, maken wij geen gebruik van sociale plug-ins. In plaats daarvan zijn HTML-koppelingen in de website opgenomen, zodat ze eenvoudig kunnen worden gedeeld op sociale-mediaplatforms. Het insluiten van de koppeling voorkomt een directe verbinding met meerdere sociale mediaservers wanneer u een pagina op onze website opent. Als u op een van de knoppen klikt, wordt een browservenster geopend, waarin de gebruiker naar de betreffende website van de serviceprovider wordt geleid, waarin u bijvoorbeeld (na aanmelding) de knop 'vind ik leuk' of 'delen' kunt gebruiken.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverwerking en het verdere gebruik van gegevens door de provider en zijn websites, evenals over gebruikersrechten en mogelijke instellingen om de privacy van gebruikers te beschermen, zie de informatie over gegevensbescherming van de betreffende serviceprovider.

9. Amendementen

Het bedrijf behoudt zich het recht voor het Privacybeleid gedeeltelijk of volledig te wijzigen, of eenvoudigweg de inhoud ervan bij te werken (bijvoorbeeld als gevolg van wijzigingen in de huidige wetgeving). We zullen alle updates op deze website plaatsen. U dient deze daarom regelmatig door te nemen om te controleren op wijzigingen in ons privacybeleid.

10. Contacten

Free2move eSolutions S.p.A. – Piazzale Lodi, 3 – 20137, Milaan - Italië.

U kunt contact opnemen met het bedrijf door een brief te sturen naar het volgende privé-e-mailadres. privacy@f2m-esolutions.com.

Dinsdag 4 maart 2022