Wettelijke kennisgeving

Welkom op de website https://esolutions.free2move.com (hierna de “Site”). In overeenstemming met de wet nodigen wij u uit om deze gebruiksvoorwaarden (hierna de “Voorwaarden”) te lezen, evenals alle specifieke voorwaarden die op de pagina's van de Site staan en die uw gebruik van de Site regelen. Voorwaarden hebben betrekking op uw wettelijke rechten en verantwoordelijkheden die van toepassing zijn wanneer u de Site doorbladert..

De Site wordt u gratis ter beschikking gesteld (exclusief verbindingskosten naar de Site) voor uw persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u de volgende Voorwaarden naleeft.

Door de Site te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze Voorwaarden hebt gelezen, dat u ze begrijpt en dat u ermee instemt gebonden te zijn door deze Voorwaarden, en dat u ermee instemt alle toepasselijke wetten en voorschriften na te leven. Indien u deze Voorwaarden niet aanvaardt, verzoeken wij u deze Site niet te gebruiken.

U stemt ermee in de informatie op de Site alleen te gebruiken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

U mag de Site alleen gebruiken voor een legitiem doel; geen enkel gebruik of afleiding is toegestaan, met name voor doeleinden die in strijd zijn met de openbare orde en de goede zeden.

Free2move eSolutions S.p.A. (“F2MeS” or the “Onderneming”) behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden en elk element van de Site op elk moment te wijzigen of bij te werken zonder de gebruikers hiervan vooraf in kennis te stellen. Wij nodigen u daarom uit om ze zeer regelmatig te raadplegen.

De Site wordt gepubliceerd door Free2move F2MeS S.p.A., met een maatschappelijk kapitaal van 32.755.531 EUR en REA MI-2605587, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milaan, Italië (e-mailadres: f2m-F2MeS@legalmail.it).

De publicatiedirecteur van de Site is de heer Roberto Di Stefano.

De Site wordt gehost door Magento en AWS.

Beperking van aansprakelijkheid en uitsluiting van garantie

As a user of the Site, you acknowledge that you have the skills and means required to access and use it.

F2MeS en haar medewerkers stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op de Site nauwkeurig en actueel is, door zich het recht voor te behouden de inhoud te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen. Zij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie volledig is, of dat deze niet door een derde partij wordt gewijzigd (hacken, virus). F2MeS en haar medewerkers wijzen ook elke verantwoordelijkheid af (direct of indirect) in geval van vertraging, fout of weglating met betrekking tot de inhoud, informatie en verklaringen op de pagina's van de Site en het gebruik ervan, evenals in geval van onderbreking of onbeschikbaarheid van de dienst en/of de Site.

U erkent dat u bent geïnformeerd dat de Site 24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, computerproblemen, moeilijkheden in verband met de structuur van telecommunicatienetwerken of andere technische moeilijkheden. Om onderhoudsredenen kan F2MeS op elk moment de Site onderbreken. F2MeS zal trachten gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen. F2MeS is niet verantwoordelijk voor vertragingen, moeilijkheden bij het gebruik, of incompatibiliteit tussen deze Site en bestanden, uw browser of enig ander programma voor toegang tot de Site.

F2MeS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toegang van gebruikers tot de Site of hun gebruik van de inhoud van de Site. Bijgevolg sluiten F2MeS en haar functionarissen, directeuren, werknemers of agenten alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor elk bedrag of elke soort verlies of schade die voor u of een derde kan resulteren (inclusief, zonder beperking, elk direct, indirect, punitief of gevolgverlies of schade, of verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schade voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verbonden met bedrijfsonderbreking, en hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief, zonder beperking, nalatigheid, contract of anderszins) in verband met de Site op enigerlei wijze of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van de Site, websites gekoppeld aan de Site of het materiaal op dergelijke websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of bladeren door de Site of het downloaden van materiaal van de Site of websites gekoppeld aan de Site.

Met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie, die onder F2MeS Privacybeleid valt, wordt al het materiaal dat u naar de Site verzendt of erop plaatst als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom beschouwd. F2MeS heeft geen verplichtingen met betrekking tot dergelijk materiaal. F2MeS en haar aangewezen personen zijn vrij om dergelijk materiaal en gegevens, beelden, geluiden, tekst en andere dingen die daarin zijn opgenomen voor alle doeleinden te kopiëren, bekend te maken, te verspreiden, op te nemen en anderszins te gebruiken.

Het is verboden materiaal te plaatsen of te verzenden naar of van de Site:

(a) die bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, aanstootgevend, pornografisch, beledigend, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend, bedreigend, schandalig, opruiend, godslasterlijk, in strijd met het vertrouwen, in strijd met de privacy of die ergernis of overlast kunnen veroorzaken; of

(b) waarvoor u niet alle noodzakelijke vergunningen en/of goedkeuringen heeft verkregen; of

(c) die gedrag vormt of aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zou zijn met de wet of inbreuk zou maken op de rechten van derden, in welk land ter wereld dan ook; of

(d) die technisch schadelijk is (inclusief, zonder beperking, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens).

U mag de Site niet misbruiken (inclusief, zonder beperking, door hacken).

F2MeS zal volledige medewerking verlenen aan alle rechtshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die F2MeS verzoeken of opdragen de identiteit bekend te maken of iedereen te lokaliseren die materiaal plaatst dat in strijd is met deze code.

F2MeS streeft ernaar naar beste vermogen de nauwkeurigheid en actualisering van de op de Site gepubliceerde informatie te verzekeren, waarvan zij zich het recht voorbehoudt de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. F2MeS en haar medewerkers geven echter geen enkele garantie en nemen in geen geval enige verantwoordelijkheid voor de adequaatheid, de volgorde, de nauwkeurigheid, de afwezigheid van fouten, de waarachtigheid, de actualiteit, het loyale en commerciële karakter, de kwaliteit, de verdiensten en de beschikbaarheid van de informatie op de Site. Elke internetgebruiker aanvaardt ten volle de risico's verbonden aan het krediet dat hij aan deze informatie verleent. Foutieve informatie of omissies kunnen worden opgemerkt als gevolg van met name typografische of lay-outfouten. Indien u fouten vaststelt, wordt u verzocht deze aan ons te melden zodat de nodige correcties kunnen worden aangebracht.

De elementen van de site worden geleverd "zoals ze zijn" zonder enige garantie, impliciet of expliciet.

Alle gedateerde informatie die op de Site wordt gepubliceerd geldt alleen voor de aangegeven datum.

Er wordt ook aan herinnerd dat het briefgeheim niet gegarandeerd is op het netwerk en dat het aan elke internetgebruiker is om alle gepaste maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud van de Site - inclusief de op de Site genoemde of getoonde merken, ontwerpen en octrooien met betrekking tot producten op de Site - zijn alle onderworpen aan het auteursrecht en andere toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van intellectuele en industriële eigendom van F2MeS of van derde rechthebbenden. De algemene structuur, software, teksten, beelden, video's, geluiden, knowhow, animaties, database en meer in het algemeen alle informatie en inhoud die op de Site verschijnen, zijn eigendom van F2MeS of zijn onderworpen aan een gebruiks- of exploitatierecht en mogen daarom niet worden gereproduceerd, gewijzigd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F2MeS of van de rechthebbenden.

Deze Voorwaarden verlenen u geen licentie of recht om de hele of een deel van de Site te gebruiken. Elke weergave, wijziging, reproductie, verkeerde voorstelling, geheel of gedeeltelijk, van de hele of een deel van de Site of de inhoud ervan, door welk procédé dan ook, en op welk medium dan ook, kan een inbreuk vormen die civiel- of strafrechtelijk wordt bestraft.

Indien u een of meer van de inhoud van de Site (tekst, beeld, enz.) wenst te gebruiken, moet u de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van F2MeS verkrijgen, door te schrijven naar het volgende adres: communication@f2m-esolutions.com.

Intellectueel eigendom van derden

Deze Site wordt beheerd door F2MeS. F2MeS respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. Bepaald materiaal op deze Site kan door derden zonder toestemming van F2MeS op de Site worden gepubliceerd en beschikbaar worden gesteld. F2MeS beleid staat niet toe dat materiaal dat inbreuk maakt op rechten van derden op de Site blijft, en de accounts van gebruikers die inbreuk maken op deze rechten zullen worden verwijderd zodra de inbreuk onder de aandacht van F2MeS wordt gebracht.

Als een gebruiker van mening is dat enig materiaal op de Site inbreuk maakt op zijn rechten, moet die gebruiker een bericht naar F2MeS sturen met de volgende informatie:

i. identificatie van het geschonden recht of, in het geval van meerdere schendingen, een lijst van alle geïdentificeerde schendingen;

ii. identificatie van het materiaal op de Site dat inbreuk maakt op bovengenoemd(e) recht(en) waarvan hij of zij de verwijdering of uitschakeling vraagt, vergezeld van informatie die F2MeS in staat stelt het onderwerp van de inbreuk(en) te identificeren;

iii. gegevens die nodig zijn om de eigenaar van de geschonden recht(en) te contacteren, inclusief adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mail;

iv. een verklaring waarin staat dat het gebruik van het betrokken materiaal niet is toegestaan door de eigenaar van het recht of de rechten, door zijn gevolmachtigden of door zijn wettelijke vertegenwoordigers;

v. een verklaring dat de aan FGA verstrekte informatie juist is en, in de wetenschap dat in geval van valse verklaringen strafrechtelijke sancties zullen worden opgelegd, dat zij in het bezit zijn van een machtiging om te handelen in naam van de eigenaar van het (de) geschonden recht(en);

vi. een echte of elektronische handtekening van de persoon die gemachtigd is om namens de eigenaar van het (de) geschonden recht(en) op te treden.

Bovenstaande nota moet per aangetekende post worden verzonden naar het volgende adres: privacy@f2m-esolutions.com.

Bezoekersmateriaal en -gedrag

Anders dan persoonlijk identificeerbare informatie, die onder F2MeS Privacybeleid valt, wordt al het materiaal dat u naar de Site verzendt of erop plaatst als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom beschouwd. F2MeS heeft geen verplichtingen met betrekking tot dergelijk materiaal. F2MeS en haar aangewezen personen zijn vrij om dergelijk materiaal en gegevens, beelden, geluiden, tekst en andere dingen die daarin zijn opgenomen voor alle doeleinden te kopiëren, bekend te maken, te verspreiden, op te nemen en anderszins te gebruiken.

Het is verboden materiaal te plaatsen of te verzenden naar of van de Site:

(a) dat bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch, beledigend, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend, bedreigend, schandalig, opruiend, godslasterlijk, in strijd met vertrouwen of privacy is of dat ergernis of ongemak kan veroorzaken; of

(b) waarvoor u niet alle noodzakelijke vergunningen en/of goedkeuringen heeft verkregen; of

(c) die gedrag vormt of aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zou zijn met de wet of inbreuk zou maken op de rechten van derden, in welk land ter wereld dan ook; of

(d) die technisch schadelijk is (inclusief, zonder beperking, computervirussen, logische bommen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens).

U mag de Site niet misbruiken (inclusief, zonder beperking, door hacken).

F2MeS zal volledige medewerking verlenen aan alle rechtshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die F2MeS verzoeken of opdragen de identiteit bekend te maken of iedereen te lokaliseren die materiaal plaatst dat in strijd is met deze code.

Producten, Diensten en Prijzen

De informatie en afbeeldingen - inclusief de kleuren van producten - betreffende producten/diensten op de Site worden voortdurend bijgewerkt en kunnen accessoires en optionele uitrusting beschrijven die geen deel uitmaken van de standaarduitrusting. Deze gegevens moeten daarom slechts bij benadering worden beschouwd en zijn onderhevig aan fouten en onnauwkeurigheden.

F2MeS kan te allen tijde, naar eigen goeddunken, structurele of formele wijzigingen aanbrengen aan de op de Site beschreven producten/diensten, of aan kleuren, kenmerken of standaard uitrusting.

De prijzen vermeld op de Site zijn niet bindend, aangezien ze enkel door eSolution aan haar distributienetwerk worden aanbevolen.

F2MeS nodigt daarom de gebruikers uit om contact op te nemen met haar erkende distributienetwerk voor de laatste specifieke informatie over producten op de Site.

Hyperlinks

De hyperlinks naar andere toepassingen of websites vallen niet onder de verantwoordelijkheid van F2MeS, met name wat betreft de inhoud van deze sites en toepassingen.

F2MeS is niet verantwoordelijk voor de hyperlinks die naar de Site leiden.

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Het niet uitoefenen door F2MeS of de gebruiker (hierna "de Partijen") van een recht of juridische actie onder deze Voorwaarden kan niet worden beschouwd als een afstand van een dergelijk recht of van een dergelijke actie.

Onverminderd alle andere rechten die gebruikers genieten op grond van andere nationale of internationale wetten, valt de Site onder de Italiaanse wet. Deze Voorwaarden worden beheerst door de Italiaanse wet en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Italiaanse wet. In geval van een geschil moeten de partijen, alvorens zich tot de rechter te wenden, een minnelijke oplossing vinden. Bij gebreke van een minnelijke oplossing zijn de Italiaanse rechtbanken die materieel en territoriaal bevoegd zijn om van het geschil kennis te nemen.

Indien, om welke reden dan ook, een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig is, zal de ongeldigheid van deze bepaling op geen enkele wijze de geldigheid aantasten van de rest van de Voorwaarden, die van kracht zullen blijven.